17:33 02/12/2008

Quyền định giá đất về tay ngành tài nguyên

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành định giá đất, thay cho ngành Tài chính

Từ ngày 1/12/2008, tất cả các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất của ngành Tài chính sẽ được chuyển sang ngành Tài nguyên và Môi trường.
Từ ngày 1/12/2008, tất cả các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất của ngành Tài chính sẽ được chuyển sang ngành Tài nguyên và Môi trường.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành định giá đất, thay cho ngành Tài chính.

Theo đó, từ ngày 1/12/2008, tất cả các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất của ngành Tài chính sẽ được chuyển sang ngành Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng nêu rõ, ngành Tài chính có trách nhiệm bàn giao tất cả các hồ sơ, tài liệu từ ngày 1/1/2006 đến hết ngày 30/11/2008 bằng văn bản và dữ liệu số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất cho ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các tổ chức làm công tác định giá đất (nếu có), cán bộ, công chức làm công tác định giá đất thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu việc điều chuyển phải được thực hiện xong trước ngày 15/12/2008 và phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất ở các cấp trong quá trình điều chuyển.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung biên chế hành chính làm công tác định giá đất cho ngành Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng kết quả điều chuyển trước ngày 31/12/2008.