08:21 29/08/2011

SAM lỗ hợp nhất hơn 111 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM-HSX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Năm 2011, SAM dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng.
Năm 2011, SAM dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM-HSX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 đạt 165,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng đạt  18,4 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 8,3 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính lên tới 91,64 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 -85,97 tỷ đồng; lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết -1,95 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -82,92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -89,52 tỷ đồng.

Trong quý 2/2011, công ty đã tiến hành trích lập dự phòng đầu tư tài chính là 89,63 tỷ đồng, trong khi quý 2/2010, khoản mục này được hoàn nhập trên 26 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của SAM đạt gần 296 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -109,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -111,3 tỷ đồng.

Năm 2011, SAM đặt kế hoạch hợp nhất với doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/8, 65.399.216 cổ phiếu SAM đã chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 653.992.160.000 đồng. Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) theo thông báo số 578/2011/TB-SGDHCM ngày 9/6/2011 của Sở giao dịch Chứng khoán.