01:42 24/09/2009

SCIC chính thức thay thế Vinashin tại Bảo Việt

Minh Đức

Việc chuyển giao toàn bộ cổ phần của Vinashin tại Bảo Việt cho SCIC đã chính thức được thông qua

Sau hai năm kể từ ngày ký thỏa thuận với đối tác chiến lược, Bảo Việt là trường hợp đầu tiên trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cổ phần hóa có thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn.
Sau hai năm kể từ ngày ký thỏa thuận với đối tác chiến lược, Bảo Việt là trường hợp đầu tiên trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cổ phần hóa có thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn.
Việc chuyển giao toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã chính thức được thông qua.

Ngày 23/9, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã ra nghị quyết thông qua việc chuyển giao toàn bộ 20.400.000 cổ phần của Vinashin tại Tập đoàn Bảo Việt cho SCIC, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt hoàn thiện các thủ tục cần thiết có liên quan.

Nghị quyết cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, phần liên quan thông tin về cổ đông sáng lập, theo sự chuyển giao trên giữa Vinashin với SCIC.

Nghị quyết trên được ban hành sau khi Bảo Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông và trên cơ sở kết quả biểu quyết của cổ đông. Và như vậy, sau hai năm kể từ ngày ký thỏa thuận với đối tác chiến lược, Bảo Việt là trường hợp đầu tiên trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cổ phần hóa có thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 13/9/2007, Vinashin đã ký hợp đồng đầu tư 1.467 tỷ đồng để sở hữu 3,56% vốn điều lệ của Bảo Việt (với giá 71.918 đồng/cổ phần) và trở thành cổ đông chiến lược trong nước duy nhất.