13:58 07/07/2016

SCIC lên tiếng sau thông tin nhiều sếp có thu nhập tỷ đồng

Minh Đức

SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động là phù hợp

Theo SCIC, thu nhập trong năm 2015 bao gồm phần gộp các năm trước và phần dự phòng chưa được hưởng.
Theo SCIC, thu nhập trong năm 2015 bao gồm phần gộp các năm trước và phần dự phòng chưa được hưởng.
Cuối chiều 6/7, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có thông cáo về cơ chế lương, thưởng, sau thông tin nhiều lãnh đạo nhận thu nhập năm trên 1 tỷ đồng, được phản ánh trên báo chí.

Trong thông cáo, SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động là "tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh" của tổng công ty này. Và, lương, thưởng tại SCIC năm 2015 gắn với kết quả doanh thu và lợi nhuận trước thuế "thực hiện vượt mức" so với kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

Cụ thể, SCIC cho biết, đối với viên chức quản lý, khoản thu nhập của viên chức quản lý nêu trong báo cáo bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thù lao; trong đó tiền lương được chi trả theo đúng Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

SCIC cũng khẳng định, tiền thưởng, thù lao chi trả theo đúng Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ, Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy chế tài chính SCIC ban hành kèm theo Quyết định 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tổng công ty này cũng giải thích thêm, trong tổng thu nhập của viên chức quản lý, có một số khoản thù lao, tiền thưởng được hình thành từ năm 2014 nhưng chi trả trong 2015 do quy chế tài chính của SCIC được ban hành theo Quyết định số 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm tài chính 2014 trở đi (bắt đầu từ  ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm) nên SCIC đã gộp cả nguồn của 2014 và 2015 để chi trả trong năm 2015.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, việc quyết toán tiền thưởng cho viên chức quản lý được thực hiện theo nhiệm kỳ của viên chức quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nên SCIC cũng dồn chi trả một số khoản các năm trước sang năm 2015 (là năm cuối nhiệm kỳ).

Đối với người lao động SCIC, chi phí cho người lao động bao gồm nhiều khoản như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, tiền ăn ca, tiền điện thoại…. và cả tiền lương dự phòng cho năm sau (là khoản người lao động chưa được hưởng trong năm 2015).

SCIC cho biết đang báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này, và sẽ có các thông tin chi tiết tiếp theo trên cơ sở kết quả báo cáo.