18:08 06/10/2018

Sẽ kỷ luật về hành chính với hai ông Nguyễn Bắc Son và Trần Văn Minh

Hà Vũ

Đó là thông tin được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 8, ngày 6/10

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP.
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trần Văn Minh bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương ứng với kỷ luật đảng.

Đó là thông tin được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 8, ngày 6/10.

Tổng bí thư nêu rõ, tại hội nghị lần này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác xây dựng đảng.

Một là, Trung ương thống nhất cao việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trung ương cho rằng, trong những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cho nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều đảng viên đã có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tuỵ với công việc, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm.

Tuy nhiên, Tổng bí thư đánh giá, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống..., gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo quy định, cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi.

Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành quy định.

"Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Uỷ viên Trung ương khoá 12, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bác Hồ đã dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền". Tuy nhiên, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, không để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta", Tổng bí thư phát biểu.

Hai là, Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng gồm: tiểu ban văn kiện; tiểu ban Kinh tế - xã hội; tiểu ban Điều lệ Đảng; tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội.

Ba là, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khoá 14; bầu bổ sung 2 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016. Kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. 

Theo quy định số 30, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với các ông Nguyễn Bắc Son và  Trần Văn Minh bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương ứng với kỷ luật đảng.

Việc xem xét, quyết định về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật đã được tiến hành rất chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của Đảng với sự thống nhất rất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Tổng bí thư nêu rõ.