08:29 14/02/2017

''Siết” hoạt động tài chính của EVN

Nguyên Hà

Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được huy động vốn để đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, tài chính và bất động sản

EVN không được nhận đầu tư, góp vốn từ các công ty con của EVN (doanh 
nghiệp cấp 2), từ các công ty con của doanh nghiệp cấp 2 (doanh nghiệp 
cấp 3).
EVN không được nhận đầu tư, góp vốn từ các công ty con của EVN (doanh nghiệp cấp 2), từ các công ty con của doanh nghiệp cấp 2 (doanh nghiệp cấp 3).
Chính phủ vừa ra nghị định ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó yêu cầu rõ tập đoàn này không được huy động vốn để đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

Theo Nghị định 10/2017, vốn vủa EVN bao gồm vốn do nhà nước đầu tư tại EVN, vốn do EVN tự huy động và các loại vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. EVN được quyền chủ động sử dụng số vốn nhà nước đầu tư, các loại vốn khác, các quỹ do EVN quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN theo quy định.

EVN có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo theo đúng quy định cho chủ sở hữu, Bộ Tài chính về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không đảm bảo khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc trường hợp sai phạm khác để thực hiện giám sát theo quy định.

Chính phủ cũng cho phép EVN được quyền huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn của EVN và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết.

Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con của EVN trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 3 lần.

Hình thức huy động vốn của EVN gồm: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ: EVN được quyền sử dụng vốn của EVN để đầu tư ra ngoài EVN thuộc các ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của EVN. Việc đầu tư vốn ra ngoài EVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm thay đổi mục tiêu hoạt động của EVN.

Tuy nhiên, EVN không được nhận đầu tư, góp vốn từ các công ty con của EVN (doanh nghiệp cấp 2), từ các công ty con của doanh nghiệp cấp 2 (doanh nghiệp cấp 3).

Về đầu tư ra nước ngoài, Nghị định yêu cầu việc sử dụng vốn, tài sản của EVN để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan.