19:52 25/05/2007

Sửa quy chế kinh doanh xăng dầu

P.V

Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu sẽ chỉ được ký hợp đồng với một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối

Theo nguồn tin twebsite Bộ Thương mại, ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đại lý kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, tổng đại lý chỉ ký hợp đồng với một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Tại một cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu chỉ được bán xăng, dầu và phải ghi biển hiệu của doanh nghiệp đầu mối đó.

Theo quy định trước đây, tổng đại lý có thể ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp đầu mối, nhưng phải tổ chức hệ thống đại lý bán lẻ riêng cho từng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đầu mối phải tổ chức nhập khẩu xăng dầu theo đúng tiến độ về số lượng, cơ cấu chủng loại theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao, hoặc theo kế hoạch sản xuất đã đăng ký. Ngoài ra, doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng xăng dầu theo quy định và cung ứng đủ, ổn định cho hệ thống phân phối của mình đáp ứng các nhu cầu trên địa bàn kinh doanh. Lượng xăng dầu dự trữ lưu thông phải được bảo đảm tối thiểu bằng 20 ngày.

Tổng đại lý có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng làm tổng đại lý bán xăng dầu cho một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Trong trường hợp tổng đại lý chọn doanh nghiệp đầu mối khác, phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp cũ theo quy định.