07:47 06/09/2012

TAS bị đình chỉ hoạt động lưu ký

Hà Anh

VSD yêu cầu TAS hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán, lãi phát sinh trong vòng 5 ngày làm việc

Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 5/9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã có quyết định số 156/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX).

Lý do mà VSD đưa ra là công ty này thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên theo quy định của Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo quy định hiện hành.

Đồng thời, VSD yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của thành viên lưu ký theo đúng quy định hiện hành và hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 5/9/2012.

Trước đó, ngày 23/8/2012, VSD đã có quyết định cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An do liên tiếp vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán.