13:42 05/03/2008

Thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ngày 3/3/2008, Thủ tướng đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ngày 3/3/2008, Thủ tướng đã ký ban hành quyết định  về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (gọi tắt là Ủy ban) là cơ quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; được bố trí biên chế hành chính chuyên trách; kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban có 8 nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban.

Bộ máy giúp việc của Ủy ban gồm: Văn phòng; Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát; Ban Giám sát tổng hợp; Ban Giám sát các tập đoàn tài chính; Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban và quy định chế độ tài chính, tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.