09:28 20/05/2011

Thêm 3 cá nhân bị phạt 110 triệu do mua bán "chui"

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt 3 cá nhân do mua bán "chui" các cổ phiếu VF1, CNT và DSN.

Ngày 16, 17, 18/5/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần lượt ban hành các Quyết định số 12/QĐ-TT, số 27/QĐ-TT, số 28/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân sau đây do đã có hành vi vi phạm quy định tại Điểm 4.2; Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 09/2010/TT-BTC).

Cụ thể, ngày 5/11/2010, bà Nguyễn Thu Hiên, mẹ ông Phạm Khánh Lynh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Nam (mã VF1-HOSE) đã thực hiện mua 10.000 chứng chỉ quỹ VF1 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Ngày 9/11/2010, ông Nguyễn Phúc Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) đã thực hiện bán 20.000 cổ phiếu CNT. Tuy nhiên, đến ngày 9/12/2010, ông Nguyễn Phúc Huy mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Ngày 1/11 và 2/11/2010, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, vợ ông Nguyễn Chánh Lộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HNX) đã thực hiện mua 9.800 cổ phiếu DSN nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC. Ngày 27/12/2010, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối là phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với bà Nguyễn Thu Hiên; phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Phúc Huy, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh.