08:35 05/09/2018

Thủ tướng giao các bộ ngành giải quyết kiến nghị của 4 tỉnh

Bảo Anh

Thủ tướng giao các bộ ngành xem xét, giải quyết nhiều kiến nghị của địa phương về kinh tế - xã hội có liên quan tới doanh nghiệp và người dân

Trong các kiến nghị của địa phương có nội dung của tỉnh Bình Định đề nghị xem xét việc quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô cụm cảng Quy Nhơn.
Trong các kiến nghị của địa phương có nội dung của tỉnh Bình Định đề nghị xem xét việc quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô cụm cảng Quy Nhơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết một số kiến nghị của các tỉnh Bình Định, Đắc Lắc, Quảng Ngãi và Phú Yên.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của tỉnh Bình Định về cơ chế thẩm quyền quản lý của địa phương đối với Cảng Quy Nhơn, xác định lại tỷ lệ cổ phần theo hướng nhà nước nắm cổ phần chi phối và xem xét quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô cụm cảng Quy Nhơn.

Đối với đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi về điều chỉnh, bổ sung pháp luật về Tổ chức Quốc hội, Tổ chức chính quyền địa phương để địa phương thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trương ương 6 khóa XII, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi về mở rộng đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đề xuất, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan sớm hướng dẫn UBND tỉnh Phú Yên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 10/2/2018; xem xét đề nghị của tỉnh về cơ chế, chính sách kết nối Khu kinh tế Nam Phú Yên với Khu kinh tế Bắc Vân Phong; báo cáo Thủ tướng theo quy định.

Về đề nghị của tỉnh Đắc Lắc bố trí đủ vốn để tỉnh sớm hoàn thành các dự án sắp xếp, ổn định dân cư, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác di dân toàn quốc dự kiến tổ chức trong quý 4/2018.