06:20 05/12/2014

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2015

Từ Nguyên

Trong số hơn 277 nghìn biên chế công chức năm 2015 thì biên chế thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 112.266 người

Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015, không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng và cấp xã là 277.055 biên chế.<br>
Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015, không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cấp xã là 277.055 biên chế.<br>
Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015, vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã là 277.055 biên chế.  

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2015 là 276.055, trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 112.266 biên chế.

Cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 162.704 biên chế; các cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.085 biên chế. Bên cạnh đó, có 1.000 biên chế công chức dự phòng.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015 gồm 686 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng số biên chế công chức năm 2015.

Đồng thời, giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế năm 2015 như quy định trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong số biên chế công chức được giao khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới; giữ nguyên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/12 vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo và thống nhất không tăng biên chế trong 2015. Còn những biên chế giảm tự nhiên thì các đơn vị tự đảm bảo bổ sung nhưng không quá 50% số nghỉ hưu, 50% còn lại để dành cho những phát sinh, dự phòng.