17:23 05/08/2015

Thủ tướng trả lời chất vấn về điều tiết ngân sách cho Hà Nội

Nguyễn Lê

Vì sao đến nay Chính phủ chưa xem xét điều chỉnh ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách như đề nghị của thủ đô Hà Nội?

Một góc Thủ đô Hà Nội - Ảnh: Hoàng Hà.<br>
Một góc Thủ đô Hà Nội - Ảnh: Hoàng Hà.<br>
Ký thay Thủ tướng, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh.

Vấn đề được đại biểu Khánh đặt ra là: vì sao đến nay Chính phủ chưa xem xét điều chỉnh ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách (ít nhất là 45%, hiện là 42% như đề nghị của Hà Nội) để Hà Nội có điều kiện thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội và Luật Thủ đô Hà Nội?

Văn bản trả lời nêu rõ, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được ổn định trong 5 năm và xác định vào năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; căn cứ tính toán trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán chi cân đối ngân sách địa phương tính theo định mức phân bổ ngân sách.

Đối với thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia được tính từ năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định) trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán chi cân đối ngân sách năm 2011 tính theo định mức phân bổ.

Với nguyên tắc và căn cứ nêu trên, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia của thành phố Hà Nội sẽ là 28% (giảm 17% so với thời kỳ 2007 - 2010), phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành,là "sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tăng tỷ lệ phần trăm  điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên".

Tuy nhiên, thành phố Hà Nội với vai trò, vị trí là Thủ đô, phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của vùng cũng như của cả nước nên Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung thêm cho Hà Nội 7.839 tỷ đồng để thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia là 42%, không giảm lớn so với thời kỳ 2007 – 2010, Phó thủ tướng lý giải.

Phó thủ tướng cũng dẫn quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua: "Thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 được kéo dài đến năm 2016. Thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo được tính từ năm 2017 đến năm 2020".

Như vậy, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 sẽ tiếp tục thực hiện đến năm 2016.

Khi xây dựng dự toán năm 2017, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Thủ đô và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, văn bản trả lời đại biểu Khánh nêu rõ.