07:44 28/06/2019

Thủ tướng yêu cầu lập kế hoạch tài chính 2021 - 2025

Bảo Quyên

Thủ tướng yêu cầu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020

Cùng với lập kế hoạch tài chính cho 2021 - 2025, Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020.
Cùng với lập kế hoạch tài chính cho 2021 - 2025, Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 17/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành đánh giá tình hình thực hiện tài chính 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đánh giá tình hình thu, cơ cấu thu ngân sách nhà nước (theo lĩnh vực và phân cấp), chi và cơ cấu chi ngân sách (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên,...); bội chi ngân sách nhà nước; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia; huy động vốn vay trong và ngoài nước; huy động và phân phối các nguồn lực trong 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Đánh giá tình hình thực hiện tài chính 5 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung đánh giá việc ban hành các chế độ, chính sách về thu, chi theo thẩm quyền; số thu và số chi đối với các chế độ, chính sách này trong từng năm và 5 năm 2016 - 2020.

Đánh giá các kết quả chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước như tổng số thu và cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn từng năm và 5 năm; phần thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, trong đó chi tiết thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; các yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và các giải pháp về chính sách và quản lý thu đã triển khai nhằm huy động nguồn thu ngân sách nhà nước; tổng số thu phí, lệ phí thu được; số chi từ nguồn phí để lại cho các cơ quan thu và số tiền phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, đề nghị địa phương đánh giá cụ thể tình hình thực hiện cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng cũng yêu cầu việc lập kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo các quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước trong 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước của Trung ương và các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan lập kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định, đảm bảo tiến độ theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập về vốn vay, trả nợ được Chính phủ bảo lãnh và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, để xây dựng hạn mức bảo lãnh Chính phủ 5 năm và hạn mức vay về cho vay lại 5 năm, báo cáo Quốc hội quyết định.