08:18 03/10/2019

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp 9 tháng năm 2019

Đào Hưng

Trong 9 tháng đầu năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao nhất so với cùng kỳ của các năm trước đây

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 9 năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp mới trong tháng 9 từ năm 2015 đến năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp mới 9 tháng đầu năm từ năm 2015 đến năm 2019

số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới phân theo vùng lãnh thổ trong 9 tháng đầu năm 2019

số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới của các vùng kinh tế trọng điểm trong 9 tháng đầu năm 2019

10 tỉnh thành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp mới cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề kinh doanh có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề kinh doanh có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề kinh doanh có số lượng doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh có thời hạn nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề kinh doanh có số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019