18:56 14/09/2019

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Khắc phục tình trạng học để đối phó, cốt để lấy bằng cấp

Hà Vũ

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sáng 14/9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Học viện kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, cần phải nhận thức sâu sắc: Học viện là trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Yêu cầu từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng là Học viện cần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ khung chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập cho đến công tác tuyển sinh, quản lý học viên, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập.

Học viện cần xác định rõ đối tượng đào tạo, tránh chạy theo số lượng; đa dạng hoá các chương trình đào tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên khác nhau. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng thiết thực, vừa trang bị tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương pháp làm việc, vừa gắn với việc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Học viện cần đầu tư nhiều công sức và nguồn lực hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách.

Tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới cần được nghiên cứu, giải đáp. Đội ngũ các nhà khoa học của Học viện cần chú trọng công tác tổng kết thực tiễn và khái quát, nâng lên tầm lý luận. Làm được như vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện mới góp phần vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch và luận điệu sai trái, truyền tải được hơi thở từ thực tiễn cuộc sống vào các bài giảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Hiện nay, Trung ương đang triển khai xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng với mong muốn tiếp thu được ý kiến, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, nhất là những nhà khoa học. Với đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học đông đảo, tài năng, rất tâm huyết và có trách nhiệm, Học viện phải đóng góp tích cực, hiệu quả cho việc chuẩn bị nội dung các văn kiện hết sức quan trọng này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trong phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác của toàn Học viện.