08:49 30/08/2016

Tổng điều tra kinh tế 2017 từ tháng 3 năm tới

Bảo Quyên

Kết quả chính thức của tổng điều tra kinh tế 2017 sẽ được công bố vào quý 3/2018

Nội dung Tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin, trong đó có thông tin chung về cơ sở, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động.
Nội dung Tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin, trong đó có thông tin chung về cơ sở, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Theo đó, các đơn vị được giao sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016); cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Mục đích tổng điều tra nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 - 30/5/2017.

Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 -30/7/2017.

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức công bố vào quý 3/2018.

Nội dung tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin: thông tin chung về cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.