10:24 21/06/2007

Trung Quốc: Doanh nghiệp nhà nước phải công bố ngân sách

Thu Trà

Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc sẽ phải công bố ngân sách và bản cáo bạch tài chính hàng năm

Hệ thống mới sẽ tính toán tất cả mọi hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp nhà nước, từ các bộ phận lớn tới các chi nhánh.
Hệ thống mới sẽ tính toán tất cả mọi hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp nhà nước, từ các bộ phận lớn tới các chi nhánh.
Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước (SoE), đặt dưới sự giám sát của Chính phủ Trung Quốc, phải công bố ngân sách và bản cáo bạch tài chính hàng năm.

Trên đây là quy định mới do Ủy ban Hành chính và Giám sát tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) vừa đưa ra và sẽ có hiệu lực từ ngày 25/6.

Theo đó, 157 SoE thuộc sự giám sát của SASAC phải thiết lập hệ thống quản lý ngân sách tài chính. Hệ thống này sẽ tính toán tất cả mọi hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp, từ các bộ phận lớn tới các chi nhánh.

SASAC cũng yêu cầu các SoE phải nêu rõ lý do nếu họ không công bố được báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định hoặc chậm áp dụng cơ chế hợp thức hóa tài chính.

Bản báo cáo tài chính của SoE có thể phản ánh việc lưu chuyển vốn của doanh nghiệp, nguồn thu, lợi nhuận và các hoạt động tài chính quan trọng khác của doanh nghiệp trong một tài khóa.