19:33 03/08/2016

VAFI “chất vấn” thương vụ MobiFone mua AVG

Kiều Châu

VAFI cho rằng, với việc không công bố giá trị thương vụ mua AVG, MobiFone đã vi phạm Nghị định 81

Sau khi mua AVG, MobiFone đã ra mắt dịch vụ MobiTV.<br>
Sau khi mua AVG, MobiFone đã ra mắt dịch vụ MobiTV.<br>
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), vừa đại diện VAFI đưa ra một loạt chất vấn liên quan đến thương vụ MobiFone mua lại Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG).

Theo VAFI, việc người đại diện pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin của MobiFone từ chối công bố giá trị thương vụ với lý do bên mua và bên bán đã ký kết với nhau điều khoản bảo mật là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 81 của Chính phủ.

Cụ thể, VAFI dẫn lại Nghị định 81 quy định các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước phải có nghĩa vụ báo cáo chiến lược phát triển của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp…

Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước quyết định việc công bố nhằm tránh việc lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước theo thẩm quyền, bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố.

Tuy nhiên, MobiFone không báo cáo các thông tin này trên website của tổng công ty.

VAFI phân tích, AVG là một công ty 100% vốn tư nhân điều hành quản lý, chứng tỏ các ngành nghề kinh doanh của AVG không ảnh hưởng an ninh, bí mật quốc gia.

Do vậy, tổ chức này khẳng định, đối chiếu các quy định pháp luật thì thông tin về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG không thuộc diện bí mật quốc gia… Đặc biệt, MobiFone đang trong quá trình chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), cho nên cần phải công bố thông tin minh bạch.

Theo VAFI, thương vụ mua AVG thuộc loại phải công bố thông tin ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán. Việc mua lại AVG là một hoạt động đầu tư lớn của MobiFone nhằm mở ra một ngành kinh doanh mới, và thông tin này phải công bố bất thường.

“Mobifone là doanh nghiệp Nhà nước, không phải doanh nghiệp gia đình hay doanh nghiệp tư nhân, mọi hoạt động của MobiFone cần phải đảm bảo tính minh bạch công khai và chịu sư giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và của xã hội…”, VAFI nêu quan điểm.