09:00 25/07/2019

Vấn nạn không công khai, minh bạch

Lam Giang

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm. Tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng... Đó là báo cáo của Thanh tra Chính phủ về công tác 6 tháng đầu năm 2019 vừa được công bố.

Cụ thể, theo báo cáo, trong 6 tháng qua trên các mặt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng... đều đạt kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt ngành thanh tra đã đẩy mạnh hơn việc hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 3.550 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 2 ha đất). Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862 ha đất.

Riêng ngành thanh tra cũng kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. 

Toàn ngành cũng đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 7 ha đất; xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 4 vụ, 3 đối tượng. 

Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm; tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua các bộ, ngành, địa phương cũng tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra nội bộ đã phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng...

Các biện pháp chưa phát huy toàn diện

Báo cáo cũng nhận định, tuy có được kết quả tích cực nhưng trong công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế như các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện; một số biện pháp hiệu quả thấp. 

Tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp  trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong nhân dân.

Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán. 

Liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, mặc dù các tiêu chí cơ bản về khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tình hình khiếu kiện của công dân trong phạm vi cả nước vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5%) với 124.178 vụ việc (giảm 22,3%), có 1.935 đoàn đông người (giảm 8,5%) so với cùng kỳ năm 2018. 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 8.952/12.280 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 72,9% (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân số tiền 73 tỷ đồng, 2ha đất; trả lại quyền lợi cho 800 người, kiến nghị xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Về công tác 6 tháng cuối năm 2019, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhất là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. 

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...