14:22 27/07/2011

VIC: Ông Phạm Nhật Vượng sẽ đảm bảo phát hành khoản vay chuyển đổi

Hà Anh

Ông Phạm Nhật Vượng sẽ ký một hợp đồng cầm cố cổ phiếu VIC với các nhà đầu tư nước ngoài là đại diện của bên cho vay.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông qua việc đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của công ty.

Theo tờ trình, cuối năm 2009, VIC đã thành công trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ta thị trường quốc tế, đến cuối tháng 6/2011 toàn bộ số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của Vincom. Trên cơ sở đó, một số nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Trái phiếu chuyển đổi quốc tế của công ty mong muốn được tiếp tục đầu tư dưới dạng một khoản vay chuyển đổi.

Các điều khoản của Khoản vay chuyển đổi này tương tự như với trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể, bên cho vay có quyền lựa chọn: (1) nhận lại tiền gốc và lãi của Khoản vay chuyển đổi tại thời điểm đáo hạn (sau 11 tháng) hoặc (2) được chuyển đổi khoản vay thành cổ phần tại bất kỳ thời điểm nào của bên cho vay.

Ngày 12/7, Hội đồng Quản trị Vincom đã có nghị quyết thông qua khoản vay chuyển đổi trên.

Ngoài ra, liên quan tới hợp đồng vay chuyển đổi, ông Phạm Nhật Vượng - cổ đông lớn nhất của Vincom – đã đồng ý đứng ra đảm bảo nghĩa vụ của Công ty thông qua việc ký một Hợp đồng cầm cố với Bên Nhận Cầm cố, là đại diện của bên cho vay. Trong trường hợp Vincom không phát hành được cổ phần để chuyển đổi theo đúng yêu cầu của bên cho vay, thì ông Vượng sẽ chuyển số cổ phần đã cầm cố tương ứng cho bên nhận cầm cố.

Sau đó, Công ty Cổ phần Vincom sẽ bồi hoàn cho ông Vượng bằng cách phát hành riêng lẻ một lượng cổ phần tương ứng mà ông Vượng đã chuyển cho bên nhận cầm cố hoặc hoặc thanh toán 1 khoản tiền tương ứng cho ông Vượng. Trong trường hợp, công ty phát hành cho ông Vượng, công ty sẽ không thực hiện việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với khoản vay được yêu cầu chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài đó nữa.

Tại từng thời điểm chuyển đổi khoản vay thành cổ phần phổ thông. Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho phần khoản vay được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó (giá chuyển đổi ban đầu là 144.341 đồng/cổ phiếu). Đồng thời, công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần trên tại HSX.

Được biết, ông Phạm Nhật Vượng hiện đang nắm giữ 153.232.047 cổ phiếu VIC, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 39,17% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vincom.