23:54 08/09/2008

VPBank được phát hành gần 12 triệu cổ phiếu riêng lẻ

N.Anh

VPBank được phát hành 11.474.433 cổ phiếu cho đối tác chiến lược là OCBC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn không phản đối việc phát hành 11.747.433 cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) cho đối tác chiến lược là OCBC.

Tuy nhiên, để thực hiện đợt phát hành, VPBank phải thực hiện việc phát hành theo đúng biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 và văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công bố thông tin trước khi thực hiện việc phát hành theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, bao gồm các thông tin về số lượng cổ phiếu phát hành, đối tượng phân phối, giá phát hành, thời gian phân phối,...

Trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, VPBank phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành và công bố thông tin theo quy định.