10:09 21/03/2013

WB cho vay 250 triệu USD để cải cách quản lý kinh tế

Hoài Ngân

WB sẽ cho Việt Nam vay ưu đãi 250 triệu USD để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách

EMCC 1, khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cho vay ưu đãi 250 triệu USD để hỗ trợ cải cách khu vực tài chính, chính sách tài khóa, hành chính công và trách nhiệm giải trình, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công, hiệu quả môi trường kinh doanh và bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.
EMCC 1, khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cho vay ưu đãi 250 triệu USD để hỗ trợ cải cách khu vực tài chính, chính sách tài khóa, hành chính công và trách nhiệm giải trình, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công, hiệu quả môi trường kinh doanh và bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.
Ban giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tín dụng hỗ trợ quản lý và cạnh tranh kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam, nhằm hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế qua đó tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn.

EMCC 1, khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cho vay 250 triệu USD ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách, bao gồm khu vực tài chính, chính sách tài khóa, hành chính công và trách nhiệm giải trình, quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công, hiệu quả môi trường kinh doanh và bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, EMCC là sự tiếp nối của chuỗi tín dụng hỗ trợ giảm nghèo đã thực hiện thành công, nhằm “giải quyết những thách thức mới nổi, tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”.

“Tôi hy vọng rằng chuỗi tín dụng EMCC sẽ tạo cơ sở để phối hợp và làm sâu sắc thêm đối thoại chính sách giữa các đối tác phát triển với Chính phủ Việt Nam, với mục tiêu dài hạn là hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng kinh tế mới, tập trung vào khả năng cạnh tranh và chất lượng của tăng trưởng”, bà Victoria Kwakwa nói.