16:08 23/02/2013

Xem xét sửa đổi Luật Cư trú

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú trước khi trình Quốc hội

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2<br>
Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2<br>
Trong chương trình phiên họp thứ 15 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Có hiệu lực thi hành từ giữa năm 2007, Luật Cư trú hiện hành gần đây được viện dẫn khá nhiều trong quá trình thông qua Luật Thủ đô và chủ trương siết nhập cư gây nhiều tranh cãi của Đà Nẵng.

Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của dự án luật này sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, còn việc thẩm tra do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đảm nhiệm.

Cũng tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng, chống khủng bố. Đồng thời, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các bộ: Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cũng sẽ được xem xét tại phiên họp này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.