10:34 15/06/2016

Yêu cầu lập kế hoạch giảm lãi vay ngân hàng

Hoàng Vũ

Các tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch thực hiện trước ngày 15/6/2016

Giảm lãi suất cho vay là yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh trong các
 nghị quyết về các phiên họp thường kỳ tháng 4 và 5 vừa qua.
Giảm lãi suất cho vay là yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh trong các nghị quyết về các phiên họp thường kỳ tháng 4 và 5 vừa qua.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 4393/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, yêu cầu báo cáo tình hình lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp theo kế hoạch để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.

Kế hoạch này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 27/5 vừa qua (về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016).

Các tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch thực hiện trước ngày 15/6/2016.

Ngoài ra, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình triển khai các giải pháp theo kế hoạch nêu trên; báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 6/2016.

Trước đó, tại Chỉ thị số 04 ngày 27/5 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có loạt chỉ đạo và định hướng triển khai thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2016, giảm lãi suất cho vay là một mục tiêu được đặt ra.

Giảm lãi suất cho vay cũng là yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh trong các nghị quyết về các phiên họp thường kỳ tháng 4 và 5 vừa qua.

Tại Chỉ thị số 04, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã nêu hướng hỗ trợ nguồn vốn, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.

Đó là việc điều tiết vốn chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.