08:09 07/02/2013

10 công ty đa quốc gia ít minh bạch nhất thế giới

Hải Yến

Xếp hạng dựa trên báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đối với 105 công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới