21:59 27/12/2017

11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VCG, TRA, DMC, HGM, SJS, VNR, QHD, VNM, BMI, SGC và DHG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VCG, TRA, DMC, HGM, SJS, VNR, QHD, VNM, BMI, SGC và DHG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2017.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2017.

* Ngày 24/1/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2017.

* Ngày 18/1/2018, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2017.

* Ngày 25/1/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 29/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (mã VNR-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 2/2/2018, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 30/3/2018, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức bổ sung đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 29/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 19/1/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.

* Ngày 25/1/2018, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.