12:10 06/12/2020

339 ứng viên giáo sư, phó giáo sư được xét công nhận trong năm 2020

Nhật Dương

Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55%

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020, có 87 Hội đồng Giáo sư (GS) cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, Phó giáo sư (PGS) với 542 hồ sơ ứng viên. Tuy nhiên, qua xét duyệt số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định chỉ có 339 người.

Cụ thể, theo kết quả xét tại 87 Hội đồng Giáo sư cơ sở, chuyển lên xét tại các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành là 457 ứng viên (67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS), 7 ứng viên sau đó xin rút.

Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ (đạt 83%), trong đó có 66 ứng viên GS (đạt 85,7%) và 384 ứng viên PGS (đạt 82,6%).

28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã thẩm định các hồ sơ ứng viên và đề Hội đồng Giáo sư Nhà nước là xét công nhận cho 357 ứng viên, đạt 79,3% (40 ứng viên GS, đạt 60,6%; 317 ứng viên PGS, đạt 82,6%).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát thêm minh chứng toàn bộ hồ sơ ứng viên trước khi trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét và công nhận.

Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 343 ứng viên (đạt 76,2%), trong đó có 39 ứng viên GS (đạt 59,1%) và 304 ứng viên PGS (đạt 79,2%).

Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 50,65%, ứng viên PGS là 64,52%).

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS và là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2020 khá tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.