15:55 29/04/2008

5 kế hoạch trọng tâm ổn định thị trường chứng khoán

Duy Cường

Bộ Tài chính xác định 5 kế hoạch trọng tâm nhằm ổn định thị trường chứng khoán năm 2008

Bộ Tài chính (trụ sở trong ảnh) đã giao Ủy ban Chứng khoán làm đầu mối hoàn thiện các nội dung liên quan báo cáo trong tháng 5/2008.
Bộ Tài chính (trụ sở trong ảnh) đã giao Ủy ban Chứng khoán làm đầu mối hoàn thiện các nội dung liên quan báo cáo trong tháng 5/2008.
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 745 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.

Theo quyết định này, Bộ Tài chính đã đưa 5 kế hoạch trọng tâm nhằm ổn định thị trường chứng khoán:

Một là, thực thi các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán có tổ chức đồng thời với việc hạn chế rủi ro của thị trường tự do. Nghiên cứu ban hành quy định về phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Hai là, nghiên cứu để sửa đổi các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối với phát hành chào bán chứng khoán, cấp phép thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Ba là, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán; quy chế hoạt động và cung cấp dịch vụ; thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài, các biện pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Bốn là, xây dựng đề án giải pháp, phòng ngừa rủi ro và xử lý khủng hoảng trên thị trường chứng khoán.

Năm là, đổi mới cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; cơ chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh để báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tăng cường quản lý và hướng dẫn hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế.

Ngoài ra, Quyết định này cũng đưa ra một số các biện pháp nhằm ổn định thị trường tài chính ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm…

Trong phần phân công nhiệm vụ, Bộ Tài chính cũng giao Ủy ban Chứng khoán thực hiện tham gia các chương trình dưới đây và hoàn thành báo cáo Bộ trong tháng 5:

- Báo cáo về các biện pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài (đã báo cáo).

- Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát hành chứng khoán riêng lẻ.

- Các quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán: Quy chế hoạt động và cung cấp dịch vụ, thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài.

- Dự thảo nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp, phòng ngừa rủi ro và xử lý khủng hoảng trên thị trường chứng khoán.

- Xây dựng nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thu hẹp thị trường tự do, phát triển thị trường có tổ chức.

- Báo cáo Bộ để sửa đổi các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối với phát hành chào bán chứng khoán, cấp phép thành lập đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.