18:21 17/08/2014

6 tháng, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi 662 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng, lãi trước thuế hợp nhất của BVH đạt 817 tỷ đồng, sau thuế hợp nhất đạt 662 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 9.133 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 6.513 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 13%; doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 12,3% và hoạt động khác tăng 84,2%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 817 tỷ đồng, tăng trưởng 11,2%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 662 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty mẹ đạt 740 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 627 tỷ đồng, hoàn thành 55,3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 606 tỷ đồng, hoàn thành 54,1% kế hoạch năm.

Tập đoàn Bảo Việt cho biết, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đạt 6.513 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ 2013.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.596 tỷ đồng tăng trưởng 24%; doanh thu khai thác mới quy năm đạt 900 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực chứng khoán hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 140 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 61,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2014, Ngân hàng Bảo Việt có tổng tài sản đạt 20.862 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 208 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2014, tổng tài sản hợp nhất của BVH đạt 63.893 tỷ đồng, tăng trưởng 30,6%; nguồn vốn chủ sở hữu đạt 11.650 tỷ đồng.