15:52 01/07/2010

6 tháng, thuê bao di động tăng gấp 31 lần cố định

M. Chung

Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 22,8 triệu, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2009

Số thuê bao di động trong 6 tháng đầu năm tăng gấp 31 so với thuê bao cố định.
Số thuê bao di động trong 6 tháng đầu năm tăng gấp 31 so với thuê bao cố định.
Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 22,8 triệu, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2009.

Trong đó gồm 22,1 triệu thuê bao di động, tăng 18,7% và 707.700 thuê bao cố định, giảm 58,7% so với cùng kỳ năm 2009.

Như vậy, số thuê bao di động trong 6 tháng đầu năm tăng gấp 31 so với thuê bao cố định.

Cũng theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 6/2010 ước đạt 151 triệu, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thuê bao di động chiếm trên 80%.

Ngoài ra, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước, tính đến cuối tháng 6/2010, ước đạt 3,4 triệu, tăng 33,5%. Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông trong 6 tháng đầu năm tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.