08:14 28/08/2019

7 trường hợp tổ chức tín dụng sẽ bị kiểm soát đặc biệt

Đào Vũ

Các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt theo hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện

Các trường hợp trên không áp dụng cho ngân hàng chính sách.
Các trường hợp trên không áp dụng cho ngân hàng chính sách.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách) nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau đây sẽ được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt.

Thứ nhất, thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên tại thời điểm tính toán tỷ lệ khả năng chi trả dẫn đến không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả trong 3 tháng liên tục.

Thứ hai, không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ trong 1 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán chưa xử lý được so với tổng nợ và nợ xấu đã bán chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 1 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Thứ ba, tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong 06 tháng liên tục và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán chưa xử lý được so với tổng nợ và nợ xấu đã bán chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 6 tháng liên tục mà tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của tổ chức tín dụng thấp hơn 4%.

Thứ tư, không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ trong 3 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Thứ năm, số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Thứ sáu, không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn 4% trong thời gian 6 tháng liên tục.

Thứ bảy, xếp hạng yếu kém trong 2 năm liên tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, Thông tư còn yêu cầu, khi tổ chức tín dụng nằm trong 4 trường hợp đầu tiên phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị.

Ngoài ra, căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sẽ xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019 và thay thế Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.