12:30 19/08/2016

9 thành phố đáng sống nhất thế giới

Trong danh sách này có tới 3 thành phố của Australia và 3 thành phố của Canada