19:44 03/09/2019

ABBank: Lợi nhuận giảm sau soát xét do tăng thuế, đạt 463 tỷ đồng

Nguyên Minh

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của ABBANK giảm còn 463 tỷ đồng do phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của 6 tháng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 sau soát xét của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) cho thấy, một số chỉ tiêu kinh doanh đã được điều chỉnh.

Cụ thể, sau soát xét, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư của ABBank tăng từ 153,3 tỷ đồng lên 177,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 24 tỷ đồng.

Trong khi đó, phía kiểm toán đã điều chỉnh mạnh chi phí rủi ro tín dụng của ngân hàng. Trên báo cáo tự lập, ABBank chịu 265,8 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ tài chính 6 tháng, tuy nhiên kiểm toán đã điều chỉnh tăng lên 290,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh tăng từ 25,2 tỷ đồng lên 114,5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của ngân hàng chỉ còn 436,5 tỷ, giảm hơn 90 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Điều này dẫn tới lợi nhuận sau thuế của ABBank giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi trước đó vẫn ghi nhận tăng 11%.

Tổng tài sản có sau soát xét ở mức 91.036 tỷ đồng. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng hơn 36 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên 19.231 tỷ đồng.

ABBank cũng là ngân hàng duy nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng tín dụng âm trong 6 tháng đầu năm. Cho vay khách hàng cuối tháng 6/2019 đạt 49.564 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. 

Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng. Tổng nợ 3 nhóm cuối của ABBank ở mức 1.128 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với báo cáo tự lập, dẫn tới tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của ngân hàng cũng ở mức 2,2%, tăng mạnh so với tỷ lệ 1,8% đầu năm.