16:14 18/01/2019

Ba nhân tố lựa chọn cán bộ có tâm có tài

Hà Minh

Thứ nhất, người đứng đầu, thứ hai là người làm công tác tổ chức, thứ ba là người được lựa chọn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP.

Thứ nhất, người đứng đầu, thứ hai là người làm công tác tổ chức, thứ ba là người được lựa chọn.

Ba nhân tố nói trên, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cần quan tâm trong công tác cán bộ để chuẩn bị lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tâm có tài.

Ngày 18/1, phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, ông Trần Quốc Vượng đánh giá, toàn ngành đã làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược về công tác tổ chức cán bộ, đã giải quyết được nhiều vấn đề của công tác tổ chức một cách căn cơ và bài bản.

Trong năm đã kiện toàn hơn 600 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý, kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản đúng người, đúng việc, ông Trần Quốc Vượng nhìn nhận.

Theo Thường trực Ban Bí thư, năm 2019 khối lượng công việc công tác cán bộ trong toàn Đảng sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn.

Trao đổi thêm về các nhiệm vụ, giải pháp của năm mới, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong việc nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, tích cực tinh giản biến chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp phải thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn nhưng đồng thời tránh nôn nóng vì công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục, sai một ly đi một dặm, nên phải thận trọng, rõ đến đâu làm đến đấy.

Yêu cầu tiếp theo từ Thường trực Ban Bí thư là tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; nhưng đức phải là gốc, giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

"Trong công tác cán bộ để chuẩn bị lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tâm có tài để trình các cấp lãnh đạo quyết định, theo tôi cần quan tâm 3 nhân tố: thứ nhất, người đứng đầu, thứ hai, là người làm công tác tổ chức, thứ ba là người được lựa chọn. Nếu người đứng đầu, người làm công tác tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ và cán bộ được bổ nhiệm có lòng tự trọng thấy mình có đủ hay không đủ năng lực để bản thân sẵn sàng đảm nhận hoặc từ chối chức vụ được giao. Nếu làm được như vậy thì chúng ta thì sớm khắc phục chạy chức, chạy quyền. Đây là chuẩn bị còn quyết định là tập thể cấp ủy", ông Vượng nói.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, là liên quan trực tiếp đến con người, bởi vậy, trong quá trình thực hiện cần phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa công tác tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát.

Ngành tổ chức xây dưng Đảng còn nhận được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nêu gương trở thành việc làm tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện. Tham mưu các giải pháp phù hợp để việc nêu gương có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; trong công tác cán bộ, nhất là việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng.