08:32 13/01/2012

Bị phạt 330 triệu đồng do mua, bán cổ phiếu "chui"

Mai Anh

Cổ đông lớn của DNS bị phạt 40 triệu đồng, còn Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn bị phạt tổng cộng 290 tỷ đồng

Ngày 11/1/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bảo Giang.

Cụ thể: ngày 30/9/2011, ông Nguyễn Bảo Giang, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (mã DNS-HNX) đã mua 800.000 cổ phiếu DNS nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Bảo Giang.

Trước đó, ngày 5/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn.

Cụ thể: tại thời điểm ngày 25/5/2009, Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn có vốn điều lệ đã góp là 22,88 tỷ đồng và 881 cổ đông, đủ điều kiện là công ty đại chúng. Tuy nhiên, đến ngày 22/8/2011 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, vi phạm Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán.

Ngày 27/1/2008, Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn thông qua biên bản Đại hội cổ đông sáng lập về việc góp vốn để thành lập công ty cổ phần và trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2010, Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho 887 nhà đầu tư với tổng số vốn góp là 107.922.750.000 đồng. Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcđã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn là phạt tiền 250 triệu đồng do thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng không đúng thời hạn quy định, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổng cộng mức phạt tiền đối với hai hành vi vi phạm trên là 290 triệu đồng.