10:00 29/12/2021

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng

Thu Hà -

BIDV thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua chi nhánh/PGD/TSC BIDV...

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 226/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy bản Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 917/QĐ-UBCK ngày 29/12/2021

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Tên viết tắt: BIDV

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 22200588 Fax: (84.24) 22200399

Website: https://www.bidv.com.vn

Vốn điều lệ: 40.220.180.400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi nghìn hai trăm hai mươi tỷ một trăm tám mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).

Mã cổ phiếu: BID

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 111929.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 06/10/2021.

Ngành nghề kinh doanh chính: BIDV được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã ngành 6419 (chính)) và Điều lệ hoạt động.
S

ản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động trung gian tiền tệ” - Mã ngành 6419, với hoạt động động kinh doanh chính là kinh doanh ngân hàng và các hoạt động, nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 84/GP-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2012, đã được cấp sửa đổi theo Quyết định số 2021/QĐ-NHNN ngày 13/10/2015, Quyết định số 2266/QĐ-NHNN ngày 27/10/2017, Quyết định số 842/QĐ-NHNN ngày 20/4/2018, Quyết định số 1166/QĐ-NHNN ngày 30/5/2018 và Quyết định số 103/QĐ-NHNN ngày 21/01/2020.

II. Mục đích chào bán

BIDV phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng.

III. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1:

Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021.

Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Mã Trái Phiếu (Đợt 1):
- Trái Phiếu kỳ hạn 7 năm: BIDL2128002C
- Trái Phiếu kỳ hạn 8 năm: BIDL2128003C
- Trái Phiếu kỳ hạn 10 năm: BIDL2131004C

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

Tổng số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 1
  1. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 5.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng).
BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 2

2. Kỳ hạn trái phiếu:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 3

3. Lãi suất: Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và được xác định theo công thức sau:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 4

Ngày xác định lãi suất là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.

Kỳ tính lãi của trái phiếu là khoảng thời gian để xác định lại lãi suất của trái phiếu, định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.

Nếu Tổ chức phát hành không mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho các kỳ tính lãi từ năm thứ 06 (sáu) cho đến khi trái phiếu đáo hạn sẽ được tính như sau:

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 5

4. Kỳ trả lãi: định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.

5. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

6. Phương thức phân phối: trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và trụ sở chính của Tổ chức phát hành.

BIDV chào bán trái phiếu ra công chúng - Ảnh 6

8. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 29/12/2021 đến 11h sáng ngày 24/01/2022

9. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Trụ sở chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chi tiết địa diểm nhận đăng ký mua trái phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam: http://www.bidv.com.vn/

10. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: từ ngày 29/12/2021 đến 11h sáng ngày 24/01/2022

11. Ngày phát hành dự kiến: 25/01/2022

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC): https://www.bidv.com.vn và https://www.hsc.com.vn

IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ chức tư vấn:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)

Trụ sở chính : Lầu 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/(84.28) 3829 3826 Fax: (84.28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 62883568 Fax: (84.24) 62885678

3. Đại diện người sở hữu trái phiếu:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
Trụ sở chính : Lầu 5&6 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (84.28) 38233299 Fax: (84.28) 238233301