21:05 01/10/2008

Bổ sung tiêu chí cấp phép lập ngân hàng mới

Minh Đức

Thủ tướng vừa có kết luận cụ thể về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện cấp phép thành lập ngân hàng mới

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Thủ tướng vừa có kết luận cụ thể về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện cấp phép thành lập ngân hàng mới.

Theo Thông báo số 279/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng được đưa ra sau cuộc họp với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan.

Tại cuộc họp này, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện về thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và phương án xử lý đối với những ngân hàng đã đồng ý về nguyên tắc nhưng chưa được cấp phép.

Về những nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc hướng sửa đổi một số tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình Chính phủ ngày 17/9/2008 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát lại một số tiêu chí (điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị) để bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhưng phù hợp với thực tiễn để áp dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần mới thành lập và quy định lộ trình cho các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động thực hiện các tiêu chí này, nhằm đảm bảo tính thống nhất, ổn định, hiệu quả và an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Trên cơ sở rà soát và sửa đổi nói trên, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện, ban hành quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần để thay thế các quy định hiện hành (Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 và Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần).

Ngân hàng Nhà nước phải đưa các nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị vào trong dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ và các nghị định có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Về phương án xử lý đối với những hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, Thủ tướng đồng ý việc thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt với mức vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và cho phép Tập đoàn Bảo Việt được tham gia góp thêm vốn để bảo đảm mức vốn điều lệ của ngân hàng này là 1.500 tỷ đồng trong trường hợp không huy động thêm được vốn từ các cổ đông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt theo quy định hiện hành.

Việc cấp phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo các quy định, sau khi ban hành quy chế mới về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Bên cạnh việc cấp phép lập ngân hàng mới, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ và mới hoạt động, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng, nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô nói chung.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, sớm hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống ngân hàng trong nước và nước ngoài từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua để làm căn cứ triển khai thực hiện.