11:35 25/10/2018

Bộ Tài chính "cấm" đi nước ngoài các trường hợp gợi ý doanh nghiệp mời

Duyên Duyên

Bộ Tài chính yêu cầu không đi cử công tác nước ngoài đối với các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời

Bộ Tài chính yêu cầu không cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm - Ảnh minh họa
Bộ Tài chính yêu cầu không cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm - Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đề nghị không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án, trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại, kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác nước ngoài.

Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tăng cường quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo đó, để tăng cường hơn nữa việc quản lý, nâng cao hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các đoàn đi công tác ở nước ngoài, Bộ Tài chính đã yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Cụ thể, cơ quan này yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải xây dựng kế hoạch hành động đối ngoại và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong kế hoạch hành động đối ngoại phải báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả của kế hoạch năm trước; xác định nhiệm vụ của năm sau đảm bảo sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Không cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch, trừ các trường hợp phát sinh đặc biệt thì Thủ trưởng đơn vị phải có văn bản gửi Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và Báo cáo Bộ để xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc lấy kiến Bộ Ngoại giao (đối với đoàn do Lãnh đạo Bộ chủ trì) theo đúng quy định….

Không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại), kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác để đi công tác nước ngoài.

Không cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm; không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác.

Không cử đi công tác nước ngoài đối với các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch…

Khi cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, thủ trưởng đơn vị phải báo cáo cụ thể về nội dung công tác, kinh phí, số lần công chức, viên chức tham gia công tác ở nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày về nước, trưởng đoàn hoặc đơn vị chủ trì đi công tác nước ngoài phải tổng hợp báo cáo Bộ kết quả công tác. Các đơn vị có trách nhiệm lưu trữ báo cáo của các đoàn đi công tác nước ngoài theo quy định để thuận tiện cho việc sử dụng, nghiên cứu, tham khảo phục vụ công việc.