16:03 07/05/2018

Bộ Tài chính được giao chỉ tiêu biên chế nhiều nhất năm 2018

Duyên Duyên

Chỉ tiêu biên chế công chức nhà nước mà Bộ Tài chính được giao chiếm gần 27% tổng biên chế công chức năm 2018

Tổng cục Thuế sẽ được giao đến 40.983 chỉ tiêu, chiếm 57% tổng chỉ tiêu của Bộ Tài chính
Tổng cục Thuế sẽ được giao đến 40.983 chỉ tiêu, chiếm 57% tổng chỉ tiêu của Bộ Tài chính

Với tổng biên chế công chức năm 2018 là 265.106, Bộ Tài chính được giao đến 70.771 chỉ tiêu, chiếm số lượng lớn nhất trong tất cả các bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc giao biên chế công chức năm 2018 cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, với 70.771 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018 mà Bộ Tài chính được giao, Tổng cục Thuế sẽ được đến 40.983 chỉ tiêu (chiếm 57%), cơ quan Bộ có 1.533 chỉ tiêu, Kho bạc Nhà nước là 14.756 chỉ tiêu, Tổng cục Hải quan là 10.250 chỉ tiêu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước là 2.883 chỉ tiêu, Ủy ban Chứng khoán có 366 chỉ tiêu.

Trong khi đó, theo Quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng)… là 265.106 biên chế, giảm hơn 4.000 biên chế so với năm 2017

Như vậy, với hơn 70.000 chỉ tiêu, Bộ Tài chính đang đứng đầu cả nước về số lượng biên chế của các cơ quan, bộ, ngành thuộc Chính phủ.

Mặt khác, theo một báo cáo của Chính phủ vào cuối năm 2017, giai đoạn 2011 - 2016, Bộ Tài chính có đến 181 cục trưởng, 423 cục phó, 63 vụ trưởng và 239 phó vụ trưởng; số lượng cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương lên tới hơn 9.100 người.

Trong Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ mới được ban hành, Bộ Tài chính đặt mục tiêu, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, thực hiện giảm các Cục, chi cục, tổ (đội) và tương đương của các Tổng cục và tương đương, giảm tối thiểu 10% biên chế toàn Ngành so với năm 2015.

Đặc biệt mới đây, Bộ này đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2020, đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành.