21:09 22/03/2017

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát các ôtô doanh nghiệp biếu, tặng

Bạch Dương

Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do doanh nghiệp biếu tặng

Thời gian qua nhiều tỉnh thành có tình trạng nhận ôtô biếu tặng của doanh nghiệp. 
Thời gian qua nhiều tỉnh thành có tình trạng nhận ôtô biếu tặng của doanh nghiệp. 
Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do doanh nghiệp biếu tặng tính đến ngày 10/3/2017, và có báo cáo gửi về Bộ Tài trước ngày 31/3/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc thanh lý xe ôtô, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố kiểm tra việc thanh lý xe ôtô thời gian qua của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước nói chung (trong đó có xe ôtô) theo đúng quy định.

Bộ Tài chính nhấn mạnh tài sản thanh lý phải đủ điều kiện thanh lý, thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch. Việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được,… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán, báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (trong đó có biến động về thanh lý xe ôtô) gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trước đó, tại Thông báo 127/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ôtô do doanh nghiệp tặng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ôtô của doanh nghiệp biếu, tặng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát tổng số xe ôtô dư thừa để điều chuyển cho các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu phục vụ công tác được giao; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ việc các bộ, ngành và địa phương tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do các doanh nghiệp tặng.

Trường hợp phát hiện có sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4/2017.

Bên cạnh đó, rà soát tất cả các xe ôtô do cơ quan, nhà nước thanh lý để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch.