09:15 02/06/2008

Cần nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin

N.Anh

Ngày 29/5/2008, Uỷ ban Chứng khoán ra Công văn số 1039 gửi các công ty đại chúng, công ty chứng khoán…về việc thực hiện công bố thông tin

Ngày 29/5/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 1039/UBCK- PTTT gửi các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về việc thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

Theo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Chứng khoán và Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin còn chưa được nghiêm túc.

Theo đó, ngoại trừ một số công ty chứng khoán và các công ty đại chúng niêm yết, hầu hết các công ty chưa thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định như: Chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên, công bố thông tin bất thường.

Phần lớn các công ty chưa thành lập trang thông tin điện tử để thực hiện công bố thông tin. Một số công ty đã lập trang thông tin điện tử nhưng không cập nhật thường xuyên các thông tin phải công bố.

Để góp phần tạo dựng một thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch, trong thời gian tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin của các công ty và sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.