11:59 04/03/2010

Chào mua công khai phải qua giao dịch thỏa thuận

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Công văn số 583/UBCK-PTTT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai.

Theo đó, để triển khai thực hiện Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 2/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc thực hiện giao dịch chào mua công khai cụ thể như sau:
 
Đối với cổ phiếu của các công ty niêm yết, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết và cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM: Các giao dịch chào mua công khai cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư của công ty mục tiêu nói trên được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch thỏa thuận của sở giao dịch Chứng khoán.

Các trường hợp đặc biệt sẽ được giao dịch trên hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các bên tham gia thực hiện chào mua công khai thực hiện nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí theo quy định hiện hành đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.
 
Đối với cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch thì thực hiện qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi có xác nhận của tổ chức phát hành.