11:12 03/10/2014

Chỉ định các “tư lệnh ngành” báo cáo Quốc hội

Ngô Trang

Thủ tướng chỉ định các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo về kinh tế - xã hội tại kỳ họp Quốc hội tới

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 13 dự kiến sẽ khai mạc vào 20/10 tới.<br>
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 13 dự kiến sẽ khai mạc vào 20/10 tới.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ đạo phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án luật sẽ được trình bày tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới.

Theo sự phân công của Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị, trình báo cáo của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết  số 10/2011 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi); báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; phối hợp, chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về tình hình quốc phòng năm 2014; dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); phối hợp, chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2014...

Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2014 sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc  thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định tại điều 3 của Nghị quyết.

Đồng thời chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ kết quả triển khai, thi hành Hiến pháp; báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2014; dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi); dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; báo cáo của Chính phủ về việc triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó có chủ trương thực hiện một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình các báo cáo của Chính phủ: việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; dự án thủy điện Sơn La; dự án thủy điện Lai Châu; dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; dự án thủy điện Sông Bung 4 và Thượng Kon Tum; dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị, trình các báo cáo của Chính phủ gồm: công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; dự án đường sắt đô thị Tp.HCM, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2014; tình hình triển khai dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; phối hợp, chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình báo cáo giải trình của Chính phủ về việc phê chuẩn Công ước quyền của người khuyết tật theo Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 2/6/2014 của Chủ tịch nước trình Quốc hội; dự án Luật An toàn vệ sinh lao động; phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề và báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về tình hình xây dựng nhà Quốc hội; phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; chuẩn bị, trình dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia; dự án Luật thú y.

Tổng thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công bổ sung 3 bộ trưởng chuẩn bị một số tờ trình, dự án luật sẽ trình bày tại Phiên họp thứ 32 dự kiến diễn ra từ ngày 6-9/10/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa 13 xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2014.