16:32 23/10/2013

Chính phủ xin phát hành 170 nghìn tỷ đồng trái phiếu

Anh Minh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, việc phát hành 170 nghìn tỷ trái phiếu “cơ bản không ảnh hưởng mặt bằng giá”


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.<br>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.<br>
Chiều nay (23/10), thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã đọc tờ trình về phương án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Theo Bộ trưởng Vinh, việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư giai đoạn 2014-2016 là rất cần thiết, nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển nền kinh tế và thúc đẩy đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Việc bổ sung nguồn vốn cũng là để góp phần thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nguồn vốn cũng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng chưa được bố trí đủ vốn theo tinh thần Nghị quyết số 50/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội.

Về tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ, trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nhu cầu cấp bách theo đề nghị của các bộ ngành và địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, không bao gồm 75 nghìn tỷ đồng đã có trong kế hoạch 2012-2015.

Với phương án này, theo Bộ trưởng Vinh, dư nợ công, dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2015 cũng như cuối 2016 vẫn đảm bảo an toàn theo quy định, có khả năng huy động và cân đối được nguồn trả nợ.

Với tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung 170 nghìn tỷ đồng, Chính phủ đề xuất bố trí 61,68 nghìn tỷ đồng đầu tư dự án Quốc Lộ 1A và Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên).

Tiếp theo, sẽ bổ sung vốn cho các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 2011-2015 để thúc đẩy tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng 73,32 nghìn  tỷ đồng.

20 nghìn tỷ đồng khác sẽ được sử dụng làm vốn đối ứng các dự án ODA, là phần vốn đối ứng cho các dự án do các bộ, ngành cơ quan Trung ương quản lý và hỗ trợ các địa phương nghèo, khó khăn theo Quyết định 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

15 nghìn tỷ đồng vốn khác sẽ được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung chủ yếu cho các xã nghèo thuộc các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác.

Bộ trưởng Vinh nói nếu kế hoạch này được thông qua, dự kiến có thêm khoảng 75% dự án giao thông, thủy lợi, các bệnh viện đang đầu tư dở dang trong kế hoạch trái phiếu Chính phủ 2011-2015 được bổ sung đủ vốn để hoàn thành; phát huy được hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

Đại diện Chính phủ cũng cho rằng “việc phát hành trái phiếu Chính phủ không làm tăng tổng lượng tiền trong lưu thông, nên cơ bản không ảnh hưởng đến mặt bằng giá”.

Tuy nhiên, việc tăng chi tiêu của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, cũng gây tác động tới nhu cầu của những hàng hóa, dịch vụ liên quan, cũng gây tác động đến giá cả từng mặt hàng và mặt bằng giá nói chung trong khoảng thời gian nhất định.

Vì vậy, cùng với việc thực hiện phương án bổ sung trái phiếu Chính phủ cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân.