17:20 11/09/2014

Chính thức duyệt phương án cổ phần hoá Vietnam Airlines

Song Hà

Nhà nước sẽ chiếm 75%, nhà đầu tư chiến lược chiếm 20% vốn điều lệ khi Vietnam Airlines cổ phần hoá

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp của Vietnam Airlines là 10.180 
người và toàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại khi Tổng công ty 
cổ phần hoá.
Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp của Vietnam Airlines là 10.180 người và toàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại khi Tổng công ty cổ phần hoá.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Theo Quyết định 1611/QĐ ngày 10/9/2014 của Chính phủ, Vietnam Airlines có vốn điều lệ 14.101,84 tỷ đồng. Khi cổ phần hoá sẽ giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 1.410.184.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó nhà nước giữ 1.057.638.000 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; 20.795.100 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 1,475% vốn điều lệ; 705.092 cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn, chiếm 0,05% vốn điều lệ; 282.036.800 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 20% vốn điều lệ; 49.009.008 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 3,475% vốn điều lệ.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là Bộ Giao thông Vận tải.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tổ chức tài chính trung gian và sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Vietnam Airlines tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Vietnam Airlines trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 10.180 người và toàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại Tổng công ty sau cổ phần hoá. Sau cổ phần hoá, Vietnam Airlines sẽ phải thuê đất của Nhà nước và trả tiền sử dụng đất theo quy định.

Vietnam Airlines khi cổ phần hoá sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.