16:48 24/06/2010

Chính thức thiết lập cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính

Huyền Thương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký văn bản về việc chính thức thiết lập cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính

Tổ Thư ký Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
Tổ Thư ký Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký văn bản về việc chính thức thiết lập cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết.

Theo đó, cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính mới thiết lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước.

Biên chế tối thiểu của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính là 50 cán bộ thuộc biên chế của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình hoạt động, tùy theo yêu cầu công việc, cơ quan này được tăng cường cán bộ của các bộ, ngành về làm việc theo chế độ biệt phái và chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc theo chế độ hợp đồng khoán việc.

Tháng 8 tới, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng ký ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính là tổ chức thuộc văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chánh văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đó.

Từ ngày 14/10/2010, văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc bảo đảm điều kiện làm việc cho cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và ban hành thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm cơ chế tài chính phục vụ có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trước thời hạn 1/9/2010.

Theo kết quả ước tính từ phân tích định lượng của Văn phòng Chính phủ, việc kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tạo ra một giá trị lợi ích thuần bằng khoảng 130.000 tỷ đồng cho toàn xã hội trong 10 năm, tương đương với mỗi năm tăng 1,14% giá trị GDP (năm 2007) của cả nước.