06:00 13/12/2021

Chờ mong công hiệu từ thuốc “đặc trị”

Nguyễn Quốc Uy

Việc Bộ Chính trị đứng ra tổ chức và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chủ trì và chỉ đạo hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (diễn ra sáng 9/12/2021) đã cho thấy tầm mức tối quan trọng của công tác cán bộ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quy mô hội nghị rất lớn, với thành phần tham dự rất rộng, trong đó có lãnh đạo cao nhất của tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, các lực lượng vũ trang và các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương.

Nhìn tổng thể, những người tham dự hội nghị này chính là nguồn nhân lực được coi là tinh hoa nhất của dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Họ đã được rèn luyện và lựa chọn, thậm chí qua nhiều lần lựa chọn, để được giao trọng trách lãnh đạo tất cả các tổ chức thuộc hệ thống chính trị quốc gia, hoạch định, chỉ đạo thực hiện và/hoặc trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, ở quy mô toàn quốc hay ở từng cấp bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị… đạt kết quả như thế nào, hay hay dở, thành hay bại, đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ đương nhiệm.

Chờ mong công hiệu từ thuốc “đặc trị” - Ảnh 1

Cán bộ là nhân tố quyết định tất cả.

Công tác cán bộ có tầm tối quan trọng cũng là vì lẽ ấy.

Bác Hồ từng dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó”.

Mỗi hội nghị của Đảng bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều là dịp “gột rửa” cho những đồng chí thoái hóa, biến chất.

Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này tập trung thảo luận để quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ban hành ngày 25/10/2021),  Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW, và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...        

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Học tập, quán triệt, thậm chí là học thuộc lòng các văn kiện trên không khó. Cái khó là làm sao thấm được, làm theo được, tự giác thực hiện được những quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để mang lại kết quả cụ thể là số lượng tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải giảm đi trông thấy.

Đảng đã tổ chức không biết bao nhiêu hội nghị ở tất cả các cấp từ Trung ương đến cơ sở để quán triệt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã ban hành không biết bao nhiêu văn bản về vấn đề này, với mục tiêu làm cho các tổ chức và đảng viên của Đảng thật sự trong sạch và vững mạnh, xứng đáng là Đảng cầm quyền được lòng dân.

Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và/hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước - do mắc chung “căn bệnh” suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống -  phình ra ngày càng to, từ “một bộ phận” thành “một bộ phận không nhỏ” … và vẫn chưa có biểu hiện dừng lại.

Theo số liệu thống kê từ tháng 2/2013 đến cuối năm 2020, đã có 14.300 vụ với 24.410 bị can bị khởi tố, điều tra; hơn 11.700 vụ với 22.600 bị cáo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ bị xét xử sơ thẩm; và mấy chục nghìn đảng viên có chức có quyền bị thi hành kỷ luật Đảng, trong đó có hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đây mới chỉ là số “những đồng chí bị lộ”.

Do đó, hội nghị cán bộ toàn quốc lần này về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là hết sức cần thiết, thậm chí là bức thiết.

Các văn kiện được thảo luận và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đã nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh những yếu kém, khuyết điểm của Đảng, theo tinh thần “không phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng”,  như lời Tổng Bí thư, đồng thời cũng chỉ rõ những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đã ví những quy định được thảo luận tại hội nghị cán bộ lần này như “những “biệt dược” giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực…”.

Toàn Đảng, toàn dân đang chờ mong sự công hiệu của đợt “đặc trị” này.