16:25 28/11/2019

Cổ đông Đại Thiên Lộc không đồng ý việc huỷ niêm yết trên HOSE

Hà Anh

Chỉ với tỷ lệ 0,02% số phiếu biểu quyết "đồng ý" của các cổ đông không phải là cổ đông lớn, Đại hội đồng cổ đông Đại Thiên Lộc đã không thông qua được việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCoM

Trang web của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL).
Trang web của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL).

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, với tỷ lệ 0,02% số phiếu biểu quyết "đồng ý" của các cổ đông không phải là cổ đông lớn, Đại hội đồng cổ đông Đại Thiên Lộc đã không thông qua được việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCoM của cổ phiếu DTL.

Được biết, kế hoạch rời sàn HOSE, theo Đại Thiên Lộc, là để Công ty tập trung vào việc tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM. Tuy nhiên, việc hủy niêm yết này đã không được thông qua.

Trước đó, ngày 29/08/2019, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của DTL. Theo đó, trên Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là -37,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -277,8 tỷ đồng.

Như vậy nửa đầu năm 2019, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DTL và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DTL sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Bước sang quý 3/2019, thì doanh thu của công ty mẹ đạt gần 55,5 tỷ, giảm mạnh so với cùng kỳ (554,3 tỷ đồng); lợi nhuận công ty mẹ lỗ 1,4 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ, công ty lãi hơn 189 triệu đồng, nguyên nhân là chi phí sản xuất tăng cao, trong khi giá bán các thành phẩm lại không tăng nhiều.

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019, doanh thu thuần giảm 50% đạt 443,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 637 triệu đồng.

Theo Đại Thiên Lộc, doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất giảm, nhưng lợi nhuận lại tăng là do công ty đã tiến hành kiểm soát chi phí sản xuất, giảm tối đa các chi phí bán hàng, chi phí quản lý làm cho tổng chi phí giảm mạnh.