21:20 10/11/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/11: CLG lại tăng trần nguyên tuần

Thủy Tiên

Mã cổ phiếu CLG đã ghi nhận 15 phiên liên tiếp tăng trần, thị giá theo đó tăng từ 1.470 đồng lên 3.940 đồng

Diễn biến vnindex tuần 4 tháng 11 đến 8 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 4 tháng 11 đến 8 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 4 tháng 11

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 4 tháng 11

Diễn biến hnxindex tuần 4 tháng 11 đến 8 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 4 tháng 11 đến 8 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 4 tháng 11

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 4 tháng 11

Diễn biến upcomindex tuần 4 tháng 11 đến 8 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 4 tháng 11 đến 8 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 4 tháng 11

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 4 tháng 11